Utilitzem cookies per millorar el servei

Pot canviar les preferències del navegador. Saber més

Accepto

Aquesta pàgina web, al igual que la majoria de portals d'Inernet, utilitza cookies per a millorar l'experiència de l'usuari. A continuació trobarà informació sobre què són les "cookies", quin tipus de cookies utilitza aquest portal, com pot desactivar les cookies en el seu navegador, com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers. Si no troba la informació específica que vostè està buscant pot fer una consultat contactant amb nosaltres a través de l'apartat contacte.

Saber més sobre la nostra política de cookies

Avís legal

AVÍS LEGAL PÀGINA WEB

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal,l’informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxerresponsabilitat de l’empresa mercantil ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L., CIF: B-60459187,inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tom 26581, Foli 1 Secc. General, Full Nº 106658,Inscripció 1ª. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través dewww.aluminisferrermoia.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a ALUMINISFERRER MOIÀ, S.L., de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únicresponsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causiper aquesta raó a ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L. o a tercers.

ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte,inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet d’ ALUMINIS FERRERMOIÀ, S.L.

Amb els límits establerts a la llei, ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L. no assumeix cap responsabilitatderivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions quecontenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet d’ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per al’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, niconstitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que només es tracta d’unservei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet d’ ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L. poden contenir enllaços (links) a altrespàgines de tercers. Per això, ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L. no podrà assumir responsabilitatspel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions,software i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva d’ ALUMINISFERRER MOIÀ, S.L. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió,reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb elconsentiment exprés d’ ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L.

Així mateix, per accedir als serveis que ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L. ofereix a través del web,haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert a laLOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaranincorporades i seran tractades als fitxers d’ ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L., amb la finalitat deprestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els dretsd’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, aC/ TRES CASES, 4 – 08180 MOIÀ (BARCELONA) o bé, enviant un correu electrònic aAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

D’altra banda, la seva acceptació al present Avís Legal suposa també la prestació del seuconsentiment exprés per a què ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L. pugui remetre-li comunicacionspublicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en elstermes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del ComerçElectrònic. En cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se aALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L., a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electròAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., manifestant la seva voluntat.

Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza aquè les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part d’ ALUMINISFERRER MOIÀ, S.L.. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades decaràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir elseu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

Els continguts proporcionats per ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L. estan subjectes als drets depropietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’ ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L. o deles persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei.ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació,reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se ALUMINIS FERRERMOIÀ, S.L. tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escritdel titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres personesaquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a ALUMINIS FERRER MOIÀ,S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fontsconsiderades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informaciócontinguda sigui la correcta, ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L. no pot garantir que en tot moment icircumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’hade confiar en ella como si ho fos. ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L. declina expressament qualsevolresponsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar orestringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sensenecessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència dela utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveisinclosos.

En cap cas ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seusdirectors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable dequalsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa oindirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a travésd’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis otransmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle oaltre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestespossibilitats i actes puguin succeir.

ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L. no es fa responsable dels webs no propis als quals es puguiaccedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició detercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i arisc totalment exclusiu de l’usuari. ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L. no recomana ni garanteix capde la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza decap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informacióobtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o enl’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina webd’ ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L. com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen al’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’últimavegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la sevaprimera visita al web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àreesrestringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació decookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant,ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L. no es responsabilitza de què la desactivació de les mateixesimpedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUALAquest lloc web és propietat d’ ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L.. Els drets de PropietatIntel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, laInformació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") ques’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada d’ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L., són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiquiexpressament una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevolproducte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudamentenregistrades per ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L., per les seves societats filials i/o dominadesper tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular isense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit através de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han deser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat d’ALUMINIS FERRER MOIÀ, S.L. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient laresponsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevolpàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació,contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit d’ ALUMINISFERRER MOIÀ, S.L..

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓLes presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents elsJutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació,aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicionsgenerals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicacióde la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.